ឱកាសពង្រឹងទំនាក់ទំនង និងដោះដូរអាជីវកម្ម ក្នុងកម្មវិធី Business Open Day លើកទី២ នឹងចាប់ផ្តើមនាពេលខាងមុខ..!!