លោកពិតជាមានបទពិសោធន៍និងចំណេះខ្ពស់ក្នុងដឹកនាំការប្រជុំរាល់ថ្ងៃសុក្រដែលមានម្ចាស់អាជីវកម្មជិត៦០នាក់ប្រកបដោយសក្កានុពល..!!