លោកពិតជាមានបទពិសោធន៍និងចំណេះខ្ពស់ក្នុងដឹកនាំការប្រជុំរាល់ថ្ងៃសុក្រដែលមានម្ចាស់អាជីវកម្មជិត៦០នាក់ប្រកបដោយសក្កានុពល..!!

 

VIP Cam Cooperation

VIP Cam Cooperation is a leading company in High-Class Privilege Card printing. All kind of PVC cards such as VIP Card, ATM card, membership card, discount card and key string Read More

HOME     ABOUT US     PRODUCTS & SERVICES     CAREER     CONTACT US

#B4, St. Betong, Russei Keo District, Phnom Penh, 12100, Cambodia.

info@vipcooperation.com

023 6767 667 / 070 31 3333 /
012 544 639